život v dubu

občanské sdružení

  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ


Cílem sdružení je udržení, obnova a zlepšování svéprávného, soběstačného, nezávislého a udržitelného života na venkově zvl. v oblasti Dubu u Ratibořských Hor.

Jak tento cíl naplňujeme?
 • Realizací vlastních projektů, spoluprací s dalšími subjekty, sběratelskou, osvětovou a poradenskou činností atd.
 • Podporou místní kultury a tradic, řemesel, zemědělského a domácího hospodaření a péčí opřírodu a okolní krajinu.
 • Uchováváním a šířením tradičních osvědčených postupů a technologií historicky využívaných ve venkovském způsobu života.
 • Prověřováním a aplikací postupů a technologií, které nejsou s výše uvedenými cíli v rozporu a vedou k vůči přírodě a krajině šetrnému a udržitelnému způsobu života na venkově.
 • Vyhledáváním subjektů obdobného zaměření a vzájemnou výměnou informací s nimi

Další činnosti?

Dalšími vedlejšími činnostmi v souladu s cílem sdružení jsou:

 • Tělovýchovná činnost zaměřená na přírodu a venkovský prostor (např. jezdectví, lukostřelba a střelba z historických zbraní, vodáctví, aj.)
 • Hudební a divadelní činnost
 • Pořádání sportovních společenských a vzdělávacích akcí
Kdo může být členem?
 • Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby starší osmnácti let. Na členství není právní nárok.
 • Členové sdružení mají právo se podílet na naplňování cílů sdružení, být o veškeré činnosti sdružení informováni, mohou volit a být voleni do orgánů sdružení.
 • Člen může být ze sdružení radou sdružení vyloučen za závažný prohřešek proti cílům sdružení, nebo pro dlouhodobou nespolupráci se sdružením.
Jak je to organizováno?

Rada sdružení „rychta“

 • je nejvyšším orgánem sdružení, tvořeným všemi členy sdružení. Rada sdružení přijímá nové členy, volí a odvolává předsedu – „rychtáře“, místopředsedu – „fojta“ a revizní skupinu.
 • Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok, schvaluje změny stanov, jednacích řádů, schvaluje případné vnitřní organizační normy a vše, co si ke schvalování svým rozhodnutím vyhradí.
 • Radu sdružení svolává předseda (případně místopředseda) zpravidla jednou ročně, nebo dle potřeby nebo na návrh člena rady.
 • Rada sdružení rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.

Předseda – „rychtář“

 • Mezi zasedáními rady sdružení zastupuje sdružení předseda, je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Místopředseda – „fojt“

 • Zastupuje předsedu v případě, kdy nemůže sdružení zastoupit předseda, nebo je-li k zastoupení sdružení předsedou pověřen. Má stejné pravomoci jako předseda, je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Revizní skupina

 • Kontroluje hospodaření a zprávu o činnosti sdružení a své stanovisko k nim předkládá radě sdružení k projednání.
Jak hospodaříme?
 • Sdružení hospodaří s dary, dotacemi a prostředky z grantů a vlastní vedlejší činnosti (např. příjmy z pořádaných akcí, příjmy za výkon příležitostné práce členů přímo související s činností a cílem sdružení, příjmy za ukázky dovedností členů sdružení, příjmy za příležitostný prodej produktů a výrobků vzniklých během činnosti sdružení).
 • Sdružení se může v rámci své činnosti podílet na společných projektech s jinými subjekty.
 • Hospodaření nesmí být v rozporu s cíli sdružení a získané příjmy musí být použity na činnost sdružení.
 • Předseda předkládá radě sdružení vždy do konce dubna následujícího roku ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok.
 • Sdružení vydává výroční zprávu o své činnosti a hospodaření.

NEJBLIŽŠÍ AKCE


fotky z babouků


napsali o nás

Pro zvětšení klikni na fotku